отказ от карикатура/грамота

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори: 

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;